‹ Terug naar het overzicht

Update Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw

De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Daarnaast heeft ook de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 van effect op lopende en nieuwe vergunningaanvragen. Om te komen tot een vergunbare situatie kan er mogelijk ook gebruik gemaakt worden van intern of extern salderen

Alle activiteiten (projecten) met stikstofemissie kunnen invloed hebben op Natura2000 gebieden. Daarbij gaat het, naast ammoniak (NH3) die voornamelijk uit de veehouderij afkomstig is, ook over stikstof (NO(x)) die afkomstig is van verbrandings-installaties (kachels, motoren, auto’s, etc.), en daarmee ook over glastuinbouwbedrijven.

Bij de uitvoering van reeds vergunde projecten ontstaat er in sommige gevallen discussie over de stikstofemissie tijdens de bouw (realisatiefase) van de projecten. Dit is het geval als tijdens de realisatiefase door gebruik van mobiele werktuigen en door aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens er een stikstofemissie plaatsvind welke een hogere depositie op een Natura2000 gebied veroorzaakt dan 0,00 mol. Het is mogelijk dat hierdoor een project, bij het ontbreken van een vergunning, stilgelegd wordt hetgeen uiteraard een enorme financiële schade voor de betrokken ondernemers tot gevolg kan hebben.

Op dit moment zijn er nog tal van glastuinbouwbedrijven zonder Wnb-vergunning in werking. In principe geldt nu voor alle glastuinbouwbedrijven met een verwarmde kas een vergunningplicht omdat er geen sprake meer is van een ondergrens voor depositie. Deze bedrijven zullen in principe een vergunning Wet natuurbescherming moeten aanvragen.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 geldt echter voor de vergunningsplicht een uitzondering. Indien er géén toename van depositie is ten opzichte van de situatie op referentiedatum, komt de vergunningplicht te vervallen. Hierbij wordt als referentiesituatie uitgegaan van de vergunde en gerealiseerde situatie op het moment van aanwijzen van de Natura2000 gebieden. In het kader van de Habitatrichtlijngebieden is dat in de meeste gevallen 7 december 2004.

In veel situaties zijn bedrijven gegroeid en is er echter sprake van uitbreiding van emissie (en depositie) na de referentiedatum. Hierdoor is er toch een vergunningplicht aan de orde, het vergt dan maatwerk om tot een vergunbare aanvraag te komen. Aelmans Adviesgroep kan u hierbij van dienst zijn.

Indien u nog zoekende bent naar een oplossing voor uw bedrijfssituatie in relatie tot de vergunningplicht Wet natuurbescherming, neem dan contact op met een van onze adviseurs. En nogmaals: Om te komen tot een vergunbare situatie kan er, op basis van provinciale beleidsregels, gebruik gemaakt worden van de salderingsmethodiek.


Meer informatie?
Dhr. ing. J.J.T. (Johan) van Selst Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling 06 - 51 64 81 19
jvselst@aelmans.com
Dhr. ing. J.J.T. (Johan) van SelstBekijk LinkedIn-profiel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden:Aelmanstuinbouw.com maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding